जैनदर्शनसूक्तयः (त्यागः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. ऎहिकामुत्रिक फलार्थमर्थव्ययस्त्यागः । - नीतिवाक्यामृतम् १.१०

२. महतां हि ननु त्यागो न मते खेदकारणम् । - पद्मपुराणम् १४.३५७