जैनदर्शनसूक्तयः (दरिद्रता)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. अत्यक्तं मरणं प्राणैः प्राणिनां हि दरिद्रता । - क्षत्रचूडामणिः ३

२. अर्थेन विप्रहीनस्य न मित्रं न सहोदरः । - पद्मपुराणम् ३५.१६२