जैनदर्शनसूक्तयः (दुर्बुद्धिजनः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. हस्तप्राप्तमनर्घ्यरत्नमपि ते मुञ्चतिदुर्बुद्धयः । - पद्मनन्दिपञ्चविंशतिः १.१६९