सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (दुष्टः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. असद्वोषोसमादानाद् दोषवान् दुर्जनोऽद्भुतम् । - आदिपुराणम् ४३.२१ २. खलो ह्यन्यस्तवासहः । - उत्तरपुराणम् ६३.४९ ३. विवृणोति खलोऽन्येषां दोषान् स्वांश्च गुणान् स्वयम् । - आदिपुराणम् ३५.९५ ४. स्वगुणोत्कीर्तनं दोषोद्भावनं च परेषु यत् । - आदिपुराणम् ३५.९४