जैनदर्शनसूक्तयः (द्यूतम्)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<Poem> १. द्यूतमेव जनानां स्याच्छत्रुः सर्वापहारकः । - श्रावकधर्मप्रदीपः ३.७८ २. द्यूतसमं पापं न भूतं न भविष्यति । - पांडवपुराणम् १६.११९ ३. द्यूतेन याति निः शेषयशो लोकापवादतः । - पांडवपुराणम् १६.११६ ४. द्यूते हिंसानृतस्तेयलोभमायामयेजनम् । - सागारधर्मामृतम् २.१७ ५. प्रसिद्धं द्यूतकर्मेदं सद्यो बन्धकरं स्मृतम् । - लाटिसंहिता २.११५ ६. सर्वानर्थकरं द्यूतम् । - पांडवपुराणम् २६.११७