जैनदर्शनसूक्तयः (द्रव्यत्वम्)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. धर्माधर्मान्तरिक्षाणां द्रव्यमेकत्वमिष्यते । कालपुद्गलजीवानामनेकद्रव्यता मता ॥ - तत्वार्थसारः ३.१७