जैनदर्शनसूक्तयः (धनोपार्जनम् )

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अतर्क्यं खलु जीवानामर्थसञ्चयकारणम् । - क्षत्रचूडामणिः ३.१२ २. मुख्यरीत्याष्टमासे हि कार्यं नीत्या धनार्जनम् । - श्रावकधर्मप्रदीपः ४.१२९ ३. वार्धिमेव धनार्थी किं गाहते पार्थिवानपि । - क्षत्रचूडामणिः ३.११