जैनदर्शनसूक्तयः (निर्दोष- विद्या )

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अनवद्या सती विद्या लोके किं न प्रकाशते । - क्षत्रचूडामणिः ४.१९ २. अनवद्या हि विद्यास्याल्लोकद्वयफलावहा । - क्षत्रचूडामणिः ३.४५