जैनदर्शनसूक्तयः (नीतिः )

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<Poem> १. कालप्राप्तं नयं सन्तो युञ्जाना यान्ति तु गताम् । - पद्मपुराणाम् ६.२५ २. नहि सत्सरिणः मत्योन्यायमार्गसारिणः । - दयोदयचम्पूः ८०