जैनदर्शनसूक्तयः (पराक्रमः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. प्रस्थितपौरुषं बिभ्रत्कथं भूयो निवर्तते । - पद्मपुराणम् ७.५० २. वरं प्राणपरित्यागो न तु प्रतिनरानतिः । - पद्मपुराणम् १२.१७७ ३. वीर्यमक्षतकायानां शूराणां न हि वर्धते । - पद्मपुराणम् २३३