जैनदर्शनसूक्तयः (पराभवः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. न सह्यन्ते ननु स्त्रीणां तिर्यञ्चोऽपि पराभवः । - दयोदयचम्पूः ७८ २. पराभव न सोढव्योऽशक्तैः किं पुनः । - क्षत्रचूडामणिः ८.२९ ३. जडानां पराभवः कष्टकरो नाना । - जयो०म० १४.८४ ४. बलवद्भिर्विरोधस्तु स्वपराभवकारणम् । - आदिपुराणम् २८.१३९