जैनदर्शनसूक्तयः (परिग्रहः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. कथं चेतोविशुद्धिः स्यात् परिग्रहवतां सताम् ? - पद्मपुराणम् २.१८० २. तत्त्वज्ञानविहीनानां नैर्ग्रन्थ्यमपि निष्फलम् । - क्षत्रचूडामणिः ६.१८ ३. बिना संगपरित्यागाज्जात्वाशा न प्रणश्यति । - वीरवर्धमानचरितम् ५.७ ४. मूर्च्छा परिग्रहः । - तत्वार्थसूत्रम् ७.१२ ५. या मूर्छा नामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहो ह्येषः । - पु० सि० २५४