सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (पर्यायः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. एकस्मिन्द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्यायाः आत्मनि हर्षविषादादिवत् । - परीक्षामुखम् ५.८ २. गुणविकाराः पर्यायाः । - आलापद्धतिः १५