सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (पापी)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. कारुण्यं पापिनः कुतः ? - हरिवंशुपुराणम् ६१.७५ २. पापिनो हि स्वपापेन प्राप्नुवन्ति पराभवम् । - उत्तरपुराणम् ७२.१२६ ३. मनस्यन्यद्वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद्धि पापिनाम् । - क्षत्रचूडामणिः १.४३