सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (पुद्गलः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. स्वयमेव परिणभन्तेऽत्र पुद्गालाः कर्मभावेन । - पुरुषार्थसिद्धयुपायः १२ २. स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः । - तत्वार्थसूत्रम् ५.२३