सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (पुरुषः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शगन्धरसवर्णैः । - पुरुषार्थसिद्धयुपायः २. विद्यावान् पुरुषो लोके सम्मति याति कोविदैः । - आदिपुराणम् १६.९८ ३. स पुमान् यः पुनीते स्वं कुलं जन्म च पौरुषैः । -आदिपुराणम् २८.१३१