जैनदर्शनसूक्तयः (प्रज्ञाहीनः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. ज्ञानहीनो न जानाति हेयादेयं गुणागुणम् । - वीरवर्धमानचरितम् १८.१६ २. सर्वचक्षुर्यः पतेत्कूपे तस्य चक्षुर्निरर्थकम् । - वीरवर्धमानचरितम् १०.९२