जैनदर्शनसूक्तयः (प्रत्युपकारः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. प्राणप्रदायिनामन्या न ह्यस्ति प्रत्युपक्रिया । - क्षत्रचूडामणिः ५.४४ २. यः कर्मव्यतिहारेण नोपकारार्णवं तरेत् स जीवन्नपि निर्जीवो निर्गन्धप्रसवोपमः । - उत्तरपुराणम् ६३. २२२ ३. विद्याप्रदायिनां लोके, का वा स्यात्प्रत्युपक्रिया । - क्षत्रचूडामणिः ७.८०