जैनदर्शनसूक्तयः (प्रमादः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अलसः सर्वकर्मणामनधिकारी । - नीतिवाक्यामृतम् १०.१४४ २. पुष्टैः प्रमादैस्तनुभिश्च पुण्ये धनेन किं वेत्स्यपि लुट्यमानम् । - अध्यात्मकल्पद्रुमः ७.२० ३. स्वयं प्रमादैर्निपतन् भवांबुधौ, कथं स्वभक्तानपि तारायिष्यसि । - अध्यात्मकल्पद्रुमः १३.१ ४. स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् । - हरिवंशुपुराणम् ५८.१२९