सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (भृत्यः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. निर्मदस्यास्वतन्त्रस्यधिग्भृत्यस्यासुधारणम् । - पद्मपुराणम् ९७.१४८ २. भर्तृसेवा हि भृत्यानां स्वाधिकारेषु सुस्थितिः । - हरिवंशुपुराणम् ५९.२