जैनदर्शनसूक्तयः (मनोज्ञता)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. धूममञ्जुलतसौ कुतोऽन्यथा । - जयो० म० १४.७२