सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (मन्त्रः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् । - रत्नकरण्डश्रावकाचारः २१ २. मन्त्रास्त एव धर्म्यासु ये क्रियासु नियोजिताः । - आदिपुराणम् ३९.२६ ३. मौनेनैवोच्चरन्मन्त्रं आदिर्व्याधिर्यतो भीतिः स्वयं नश्येत् समूलतः । - श्रावकधर्मप्रदीपः ४.११९