सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (मूढः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते । - इष्टोपदेशः १४ २. संकल्पवशगो मूढो वस्त्विष्टानिष्टतां नयेत् । - आदिपुराणम् २१.२४ ३. कथं वा उडात्मकैरात्महितप्रवृत्तिः । - ध० श० ७.६१ ४. विक्रिया हि विमूढानां सम्पदापल्लवादपि । - क्षत्रचूडामणिः ५.३३