जैनदर्शनसूक्तयः (मोक्षमार्गः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. रत्नत्रयात्परो नान्यो मुक्तिमार्गो हि विद्यते । - वीरवर्धमानचरितम् १८.६ २. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः । - तत्वार्थसूत्रम् १.१