जैनदर्शनसूक्तयः (राजनीतिः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<Poem> १. को वा स्थितिं सम्यगवैति राज्ञाम् । - ध० श० ४.७८ २. न विना पार्थिवो भृत्यैर्न भृत्याः पार्थिवं विना ।एतेषां व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः । - मदनपराजयः १.७