जैनदर्शनसूक्तयः (वाणी)

विकिसूक्तिः तः

१. न्यूना वाणी नोपकुर्याज्जडानामुन्मूढानां चाधिकोद्वेजनाय । - द्वि० सं० म० ११.२३