जैनदर्शनसूक्तयः (विरोधः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. अहो दुरुतो बलवद्विरोधः । - (ध० श० १४.१२)