जैनदर्शनसूक्तयः (विषयसुखम्)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. आपातमात्ररसिका विषया विषदारुणाः । - आदिपुराणम् ११.१७४ २. विषयानुभवे सौख्यं यत्पराधीनमङ्गिनाम् । - आदिपुराणम् ११.१७३ ३. साबाधं सान्तरं बन्धकारणं दुःखमेव तत् । - आदिपुराणम् ११.१७३