जैनदर्शनसूक्तयः (व्यसनम्)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. एकैकव्यसनाहता इति जनाः सर्वैर्न को नश्यति । - पदिम्न्न्दपंचविंशतिः १.३१ २. कुर्याद् व्यसनोपहतो नु किम् ? - हरिवंशुपुराणम् २४.२२ ३. नापरं व्यसनं द्यूतान्निकृष्टं प्राहुरागमाः । - उत्तरपुराणम् ५९.७५ ४. महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेद् बुधः । - पदिम्न्न्दपंचविंशतिः १.१६