जैनदर्शनसूक्तयः (शत्रुः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. कर्माक्षेम्योऽपरो वैरी नेहामुत्रातिदुःखदः । - वर्धमानचम्पूः१८.१० २. नानुबन्धः त्यजत्यरिः । - पद्मपुराणम् ६.४८५ ३. वस्तुतस्तु मदमात्सर्याद्याः शत्रवोऽङ्गिन इति प्रतिपाद्या । - सु० उ० ८.१७