जैनदर्शनसूक्तयः (शरीरम्)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अल्पकालमिदं जन्तोः शरीरं रोगनिर्भरम् । - पद्मपुराणम् १२.५ २. गहनं न तनोर्हानं पुंसः किन्त्वत्र संयमः । - धवला १७.२५ ३. धर्मसाधनमाद्यं हि शरीरमिह देहिनाम् । - हरिवंशुपुराणम् १८.१४३ ४. शरीरमिदमत्यन्तपूतिगन्धि जुगुप्सितम् । - आदिपुराणम् १७.१६