जैनदर्शनसूक्तयः (शिवम्)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. धर्मान्नास्त्यपरो जगत्सुशिवकृत । - वर्धमानचम्पूः ७.१२५