जैनदर्शनसूक्तयः (सत्पुरुषः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. श्रेष्ठावोष्ठौ च तावेव यौ सुकीर्तनवर्तिनौ । - पद्मपुराणम् १.३१ २. पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वलोकसुखप्रदा । - उत्तरपुराणम् ४९.५४ ३. सार्धं विभूत्या महतां प्रभावो, वाण्या न वाच्यः खलु कोऽप्यपूर्वः । - वर्धमानचम्पूः २.३६