जैनदर्शनसूक्तयः (सत्संगतिः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अवश्यकर्तव्यमिदं हि पुंसि यत्सर्वथा साधुजनप्रसङ्गः । - पार्श्वनाथचरितम् २.८५ २. संसर्गजाः दोषगुणाः भवन्ति । - पार्श्वनाथचरितम् २.६९ ३. स्वर्गायते महारण्यमपि प्रियसमागमे । - पद्मपुराणम् ८०.८२