जैनदर्शनसूक्तयः (समयः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अमी ये दिवसा यान्ति न तेषां पुनरागमः । - पद्मपुराणम् ४०.३८ २. कालातिपातमात्रेण कर्तव्यं हि विनश्यति । - क्षत्र० ११.७ ३. को न कालबले बली । - उत्तरपुराणम् ५६.११ ४. कालस्य बलमप्राप्य को विपक्षं निरस्यति । - उत्तरपुराणम् ७४.२०९