सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (सम्पदः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १.आपदाः धर्मतः पुंसां सम्पदायै भवेल्लघुः । - पाण्डवपुराणम् १७.१६० २.न हि भूतीनामेकस्मिन् सर्वदा रतिः । - पद्मपुराणम् ६.४८९ ३.शीलेन सम्पदः सर्वाः । - पाण्डवपुराणम् १७.२६३ ४.संपदत्र करिकर्ण चंचला । - दयोदयचम्पूः १९ ५.सम्पदामापदां चाप्तिर्व्याजेनैव हि केनचित् । - क्षत्रचूडामणिः ८.६५