जैनदर्शनसूक्तयः (सामर्थ्यम्)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १.अलं काकसहस्त्रेभ्यः एकैव हि दृषद्भवेत् । - क्षत्रचूडामणिः ३.५१ २.दग्धभूम्युप्तबीजस्य न ह्यङ्कुरसमर्थता । - क्षत्रचूडामणिः १.६२ ३.विस्फुलिङ्गेन किं शाक्यं दग्धमार्द्रमपीन्धनम् । - क्षत्रचूडामणिः २.१२