जैनदर्शनसूक्तयः (सुधीः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१.विभेति मरणमिति श्रुत्वा स्वस्य सदा पुनः मारयेदितराञ्जतून् किमसौ स्यात् सुधीवरः । - दयोदयचम्पूः ९.२४