जैनदर्शनसूक्तयः (सौभाग्यम्)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १.एधोगेवेषिभिर्भाग्ये रत्नं चापि हि लभ्यते । - क्षत्रचूडामणिः ८.३० २.कः कदा कीदृशो न स्याद् भाग्ये सति पचेलिमे । - क्षत्रचूडामणिः ७.२९ ३.सौभाग्यं हि सुदुर्लभम् । - क्षत्रचूडामणिः १.८