जैनदर्शनसूक्तयः (स्पर्द्धा)

विकिसूक्तिः तः

१.स्पर्द्धा ह्येकत्र भूष्णूनां क्रियासाम्याद्विवर्धते । - आदिपुराणम् ४.१३५