सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (स्वाभिमानः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १.सुखेन साध्या तपसां प्रवृत्तिर्यथा तथा नैव तु मानमुक्तिः । - अध्यात्मकल्पद्रुमः ७.७ २.स्वजीवितेभ्योऽपि महोन्नतानामहो गरीयानभिमान एव । - ध० श० ७.५४