जैनदर्शनसूक्तयः (स्वार्थी)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १.अर्थी दोषं न पश्यति । - पार्श्वनाथचरितम् १.२ २.नार्थिनां स्थितिपालनम् । - उत्तरपुराणम् ६२.३३६ ३.पित्तज्वरवतः तिक्तमेव हि भासते । - क्षत्रचूडामणिः १.५२ ४.लोके लोकः स्वार्थभावेन मित्रं नोचेच्छत्रुः सम्भवेन्नात्र चित्रम् । - सु० उ० म० ८.१६