सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (हेयोपादेयः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १.तस्मिन्नुपादेयतया चिदात्मा ततः परं हेयतयाभ्यधायि । - पदिम्न्न्दपंचविंशतिः १.१२६ २.हेयोपादेयविज्ञानं नो चेद् व्यर्थः श्रमः श्रुतौ । - क्षत्रचूडामणिः २.४४