ज्योतिरुदेति ज्योतिरुदेति...

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

ज्योतिरुदेति ज्योतिरुदेति...


ज्योतिरुदेति ज्योतिरुदेति नवयुवज्योतिरुदेति
जगदिदमखिलं पुरतो नेतुम्
अभिनवलोकहितैषि ॥

भारतजननीहृदयमुद्गतसत्यसनातनज्योति:
भासुरचरितपुनारचनार्थं
समुदितमङ्गलज्योति: ॥

जागरयितुमिह सुप्तसमाजं लोकयितुं नवमार्गम्
पूर्वजवाञ्छामखिलामचिरात्
साधयितुं समुपैति ॥

मुनिजनदर्शितपथमाश्रयदिदमेति समुज्ज्वलज्योति:
प्रखरं ध्येयं निजहृदि विदधत्
अनुपमवृद्धिमुपैति ॥