तप्तायसपात्रबिन्दुन्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

तप्तायसः शकलस्य उपरि जलं स्थापितं चेत् क्षणे तन्नश्यति तस्य पूर्वरुपेण न भवति । तथैव दुष्टानां संगतौ मनुष्यस्य स्वभावः परिवर्तितः भूत्वा सद्गुणाः नश्यन्ति । यथा –नीतिशतके ५८.