तालवृक्षच्छायान्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

तालवृक्षः अत्यन्तम् उन्नतः भवति । अतः तस्य अधिका छाया न भवति आतपे आतपनिवारणार्थ तस्य नातीव उपयोगः एवं कश्चन मनुष्यः अत्यन्तम् उन्नतपदादि प्राप्य स्वयं श्रेष्ठो भवति चेदपि अन्येषां तस्य उपयोगो न भवतीति अनेन बोध्यते ।