सामग्री पर जाएँ

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं...

विकिसूक्तिः तः

सुभाषितम्

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥
तात्पर्यम्

धैर्यं, क्षमा, बाह्येन्द्रियनिग्रहः, बुद्धिः, विद्या, सत्यं, शान्तिः - एते दश धर्मस्य लक्षणम् ।