पत्रफलन्यायः

विकिसूक्तिः तः

वश्क्षस्य पत्राणि फलानि च भवन्ति । कानिचन पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पतन्ति परन्तु तेषां पतनेन फलानां कापि हानिः न भवति एवं कस्मिन्नपि एकस्मिन् मानवे वर्तमानेन एकेन दोषेण मानवः सर्वोऽवि दुष्ट इति नैव मन्तव्यम् इति अनेन न्यायेन बोध्यते ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=पत्रफलन्यायः&oldid=10325" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्