फलकम्:इयं नः गीर्वाणी....

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search
नवेम्बर् २०२१
मङ्गलवासरः
३०
००:४८ UTC
संस्कृतं ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्ति । अत्र गणितं चिकित्साविज्ञानं, जीवविज्ञानं, वनस्पतिविज्ञानम् इत्यादयः शिल्पसङ्गीतादयः च सन्निहिताः सन्ति । विज्ञानविद्यार्थिनः प्राचीनसमुन्नतविज्ञानम् अपि यथा जानीयुः तथा विज्ञानविषयैः सह संस्कृतस्यापि अध्यापनम् अनिवार्यं स्यात् ।
- डा. मुरलीमनोहरजोशी