फलकम्:चाटुचणकः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search
आगस्ट् २०२१
शुक्रवासरः
००:२५ UTC

मतर्जीव किमेतदङ्गुलिपुटे तातेन गोपाय्यते
वत्स स्वादु फलं प्रयच्छति न मे गत्वा गृहाण स्वयम् ।
मात्रैवं प्रहिते गुहे विघटयत्याकृष्य सन्त्याञ्जलिम्
शम्भोर्भिन्नसमाधिरुद्धरभसो हासोद्गमः पातु वः ॥

कदाचित् शिवः ध्यानमग्नः आसीत् । तदा सः करस्य उपरि करं स्थापयित्वा उपविष्टः आसीत् । तत् दृष्ट्वा बालकः गुहः मातरं पृष्टवान् - ‘अम्ब ! तातस्य अङ्गुलिपुटे किम् अस्ति ?’ इति । तदा विनोदाय पार्वती उक्तवती - ‘वत्स ! तत्र स्वादुफलम् अस्ति ।’ गुहेन पृष्टम् - ‘तत् सः मह्यं किमर्थं न ददाति ?’ पार्वत्या उक्तम् - ‘भवान् एव गत्वा तत् स्वीकरोतु’ इति । गुहः झटिति गत्वा पितुः करं गृहीत्वा आकृष्टवान् । एतेन शिवस्य ध्यानस्थितिः भग्ना । पुत्रस्य कृत्यं दृष्टवतः तस्य हासः आगतः । स च हासः भवतः सर्वान् रक्षतु ।
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=फलकम्:चाटुचणकः&oldid=7484" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्