फलकम्:चाटुचणकः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search
दिसम्बर २०१८
शुक्रवासरः
१४
२१:४६ UTC

मूलं पठेत् पुनर्व्याख्यां
मूलं व्याख्यां पुनः पुनः ।
पृच्छेन्मध्ये ‘किमु ज्ञातम् ?
छात्रैरामिति कथ्यते ॥

अजानता अपि शिक्षकेण कथं पाठः करणीयः इति अत्र वर्णितम् अस्ति । सः प्रथमं मूलं पठेत् । तदनु तत्रत्यां व्याख्यां पठेत् । पुनरपि मूलं पठेत्, व्याख्यामपि पुनः पठेत् । एवं मूलं व्याख्यां च पुनः पुनः पठन् सः मध्ये मध्ये ‘ज्ञातं किम्?’ इति छात्रान् पृच्छेत् । तदा तु छात्राः ‘आम्’ इति वदन्ति एव ।
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=फलकम्:चाटुचणकः&oldid=7484" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः